© Thomas Rychly

Risserkogel (1826m) mit Radelanfahrt